1. GIÁM ĐỐC SỞ:
 - Họ và tên: Vũ Thành Nam. 
- Điện thoại cơ quan: 0651.3879252; điện thoại di động: 0913880071. 
- Địa chỉ thư điện tử: vuthanhnam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nhiệm vụ đảm nhiệm:
* Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện phụ trách các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch & Đầu tư; những nhiệm vụ và công việc được UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở.
* Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác :
+ Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội; kế hoạch vốn đầu tư phát triển; lĩnh vực Quốc phòng - An ninh; Tài chính - tín dụng .
+ Chương trình công tác của Sở; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành.
+ Làm chủ tài khoản cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức cán bộ; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác thi đua khen thưởng; kỷ luật; công tác xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ.
+ Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.
+ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các phòng : Phòng Tổng hợp và Phòng Thẩm định.

 

 2. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:

 - Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình.
- Điện thoại cơ quan: 06513.870346; di động: 0915694949.
- Địa chỉ thư điện tử: nguyenthanhbinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn.
- Nhiệm vụ đảm nhiệm:
+ Làm nhiệm vụ thường trực; thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc nội bộ  và công tác chuyên môn khi Giám đốc vắng mặt hoặc được Giám đốc ủy quyền .
+ Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Phát triển Kinh tế ngành; công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Hỗ trợ doanh nghiệp; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
+ Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.
+ Thực hiện một số nhiệm khác do Giám đốc phân công.
+ Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng Phát triển Kinh tế ngành, Thanh tra Sở; Trung Tâm trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 3. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:

- Họ và tên: Lê Tấn Nam.
- Điện thoại cơ quan: 0651.3888895; di động: 0983558879.
- Địa chỉ thư điện tử: namtl76@yahoo.com / letannam.skhđt@binhphuoc.gov.vn
- Nhiệm vụ đảm nhiệm:
+ Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đầu tư nước ngoài (FDI); Hợp tác đầu tư; công tác đầu tư trong nước; công tác đăng ký kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp nhà nước ; công tác PCI; công tác pháp chế; công tác Dân quân tự vệ; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
+ Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.
+ Thực hiện một số nhiệm khác do Giám đốc phân công.
+ Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng : Phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Pháp chế.
 
 4. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:
- Họ và tên: Phan Thị Kim Oanh.
- Điện thoại cơ quan: 0651.3870771; di động: 0904433879.
- Địa chỉ thư điện tử: oanhdpi@yahoo.com / phanthikimoanh.skhđt@binhphuoc.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm:

+ Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác : Văn hoá - Xã hội; công tác văn phòng; công tác công nghệ Thông tin; công tác quản lý nhà nước về Thanh niên; công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ; Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
+ Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.
+ Thực hiện một số nhiệm khác do Giám đốc phân công.
+ Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng : Phòng Văn hoá - Xã hội; Văn Phòng Sở.

 

 

 

Người đăng: PTP