Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày 09 tháng 8 năm 2012 UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, tổng thể quy hoạch được nêu trong Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 09/8/2012.

PTP