Phiếu theo dõi quá trình thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư (không có cấu phần xây dựng công trình)