Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020

Ngày 23 tháng 02 năm 2011 UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020, tổng thể quy hoạch được nêu trong Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 23/02/2011.

Người đăng: B.VX