A. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC TỈNH:
B. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND TỈNH:
1. Ban Quản lý các khu công nghiệp
2. Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
4. Liên minh hợp tác xã
5. Vườn quốc gia Bù Gia Mập
C. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN, THỊ XÃ:
* Thị xã Đồng Xoài:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tư pháp
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Phòng Văn hoá và Thông tin
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Y tế
10. Thanh tra huyện
11. Phòng Kinh tế
12. Phòng Quản lý đô thị
* Thị xã Bình Long:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
6. Phòng Văn hoá và Thông tin
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
8. Phòng Y tế
9. Thanh tra huyện
10. Phòng Kinh tế
11. Phòng Quản lý đô thị
* Thị xã Phước Long:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
6. Phòng Văn hoá và Thông tin
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
8. Phòng Y tế
9. Thanh tra huyện
10. Phòng Kinh tế
11. Phòng Quản lý đô thị
12. Phòng tư pháp
* Huyện Hớn Quản:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tư pháp
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Phòng Văn hoá và Thông tin
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Y tế
10. Thanh tra huyện
11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. Phòng Công Thương
* Huyện Bù Gia Mập:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tư pháp
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Phòng Văn hoá và Thông tin
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Y tế
10. Thanh tra huyện
11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. Phòng Công Thương
* Huyện Chơn Thành:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tư pháp
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Phòng Văn hoá và Thông tin
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Y tế
10. Thanh tra huyện
11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. Phòng Công Thương
* Huyện Lộc Ninh:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tư pháp
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Phòng Văn hoá và Thông tin
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Y tế
10. Thanh tra huyện
11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. Phòng Công Thương
* Huyện Bù Đốp:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tư pháp
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Phòng Văn hoá và Thông tin
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Y tế
10. Thanh tra huyện
11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. Phòng Công Thương
* Huyện Bù Đăng:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tư pháp
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Phòng Văn hoá và Thông tin
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Y tế
10. Thanh tra huyện
11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. Phòng Công Thương
* Huyện Đồng Phú:
1. Văn phòng HĐND và UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Tư pháp
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
7. Phòng Văn hoá và Thông tin
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Y tế
10. Thanh tra huyện
11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. Phòng Công Thương