Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho các phòng, đơn vị

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Xem