Công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 Công bố quy hoạch tỉnh