Tham dự Hội nghị "Thế giới thực phẩm Ấn độ" 
1. Theo Đề nghị của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh để đăng ký tham dự Hội nghị, cụ thể:

- Thời gian: Từ ngày 30/11 đến ngày 05/11/2023.

- Địa điểm: New Delhi, Ấn độ.

- Nội dung: tham dự Hội nghị "Thế giới thực phẩm Ấn độ".

2. Doanh nghiệp đăng ký tham gia đăng ký trước ngày 26/9/2023.

Chi tiết tải về.