KL Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 
Tải về tại đây

TW

V.H