Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đầu tư công theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022 tỉnh BP 
Tải về tại đây
Nguồn: UBND
Người đăng: L.V.H