Quy định mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đọa 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
Tải về tại đây
Nguồn: HĐND
Người đăng: L.V.H