Tăng cường hiệu quả và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh năm 2022 
 Chi tiết xem tại đây
Nguồn: SKHĐT

Người đăng: L.V.H