Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
 Chi tiết xem tại đây
Nguồn: qlvb.skhdtbinhphuoc.gov.vn
Người đăng: L.V.H