Báo cáo về tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022-Kỳ báo cáo tháng 10 
 Chi tiết xem tại đây
Nguồn: qlvb.skhdtbinhphuoc.gov.vn
Người đăng: L.V.H