Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 
 Chi tiết xem tại đây
Nguồn: qlvb.skhdtbinhphuoc.gov.vn
Người đăng: L.V.H