Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 , Kỳ báo cáo : Tháng 9/2022 
 Chi tiết xem tại đây
Nguồn: qlvb.skhdtbinhphuoc.gov.vn
Người đăng: L.V.H