V/v hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 Chi tiết xem tại đây
Nguồn: qlvb.skhdtbinhphuoc.gov.vn
Người đăng: L.V.H