Quyết định phê duyệt Đề án: Nâng cấp và phát triển hệ thống thủy lợi, khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt của nhân dân giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
Chi tiết Quyết định 1378/QĐ-UBND
Chi tiết Đề Án.
Nguồn: qlvb.skhdtbinhphuoc.gov.vn
Người đăng: L.V.H