Tổ chức hội nghị trức tuyến sơ kết 9 tháng triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dự liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
Ngày 13/10/2022 UBND tỉnh Bình Phước triển khai Kế hoạch 295/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị trức tuyến sơ kết 9 tháng triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dự liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Mục đích kế hoạch:
     Nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả qua 09 tháng triển khai, thực hiện Đề án 06/CP; 06 tháng triển khai, thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó phân tích đánh giá những tồn tại hạn chế, nguyên nhâ và đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
     Việc sơ kết phải thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phản ảnh đúng thực tế tình hình triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương từ cấp tỉnh đến cơ sở.
Nội dung hội nghị:
    1. Đánh giá: tình hình kết quả 09 tháng triển khai, thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, 6 tháng triển khai, thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của tỉnh; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06/CP đến thời điểm hiện tại.
    2. Đánh giá thực trạng, phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai Đề án 06/CP taih địa phương để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
    3. Đề ra những giải pháp, xác định các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong thời gian tới.
Chương trình hồi nghị:
    - Thời gian nửa ngày, dự kiến từ ngày 17 đến 21/10/2022(t/g cụ thế theo Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh);
    - Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh và trực tuyến đến Hội trường UBND cấp huyện và Hội trường UBND cấp xã;
    - Mở đầu trương trình tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
    - Phát biểu khai mạc, quán triệt nội dung Hội nghị;
    - UBND cấp huyện, xã trình bày tham luận về những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai Đề án 06/CP tại địa phươn;
    - Các sở, ban, ngành của tỉnh: tham luận gắn với giải trình, giải đáp các nội dung theo kiến nghị của các sở, ban, ngành, địa phương, tập trung vào đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới;

    - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị.

Nguồn: UBND
Người đăng: L.V.H