Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Lãnh đạo tỉnh với DN tỉnh Bình Phước 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Lãnh đạo tỉnh với DN tỉnh Bình Phước .

DN quan  tâm tải Kế hoạch tổ chức tại đây