Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 
 Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ vềxây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Căn cứ công văn 4880/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo các biểu mẫu sau 

Công văn

Đề cương hướng dẫn

Biểu mẫu khối Sở, ngành

Biểu mẫu khối huyện, thị, thành phố