Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Căn cứ công văn 4778/BKHĐT-TH ngày 24/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo các biểu mẫu sau đây:

tải mẫu xây dựng kế hoạch

Công văn

đề cương xây dựng kế hoạch

mẫu biểu các Sở, ban ngành

mẫu biểu các huyện, thị xã, thành phố