Phê duyệt đồ án và quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam 
 

Ngày 18 tháng 11 năm 2015 UBND tỉnh đã Phê duyệt đồ án và quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

 

 

T.An