Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu A, khu phim trường kết hợp Du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng 
 

Ngày 18 tháng 11 năm 2015 UBND tỉnh đã Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu A, khu phim trường kết hợp Du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

 

T.An