Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần còn lại của dự án đầu tư xây dựng công trình: nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp kết hợp kè chống sạt lở cấp bách hạ lưu Thủy điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHẦN CÒN LẠI CỦA DỰ ÁN
Công trình: nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình,
huyện Bù Đốp kết hợp kè chống sạt lở cấp bách hạ lưu Thủy điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 
(Kèm theo Quyết định số: 2216/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và Vốn ngân sách tỉnh

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 3A: Đoạn từ Km28+000 - Km33+000 (ký hiệu: XL3A)

37.233.642.098

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

480 ngày

II

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Bảo hiểm thi công gói thầu XL3A (ký hiệu: BH3A)

136.975.592

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL3A, (ký hiệu: MT3A)

53.159.575

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

90 ngày

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL3A, (ký hiệu: TĐMT3A)

37.233.642

Tự thực hiện

-

Quý IV/2015

-

20 ngày

3

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL3A, (ký hiệu: MT3A)

2.000.000

Tự thực hiện

-

Quý IV/2015

-

90 ngày

4

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu XL3A, (ký hiệu: TĐMTGS3A)

2.000.000

Tự thực hiện

-

Quý IV/2015

-

20 ngày

5

Giám sát thi công gói thầu XL3A, (ký hiệu: GS3A)

675.746.256

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

6

Kiểm toán gói thầu XL3A, (ký hiệu: KT3A)

156.977.157

Chỉ định thầu

Rút gọn

Sau khi hoàn thành gói thầu xây lắp

Trọn gói

60 ngày

 

Tổng cộng

38.297.734.320

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An