Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử - Tập 6 (Học viện CTQG HCM - Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, NxbCTQG)