Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện năm 2015 của dự án đầu tư: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thực hiện năm 2015 của dự án đầu tư: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập 
(Kèm theo Quyết định số: 2166/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2015)

Số
TT

Tên và nội dung gói thầu

Gía gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Mua sắm hàng hóa

 

Vốn TW hỗ trợ và vốn NS tỉnh

 

 

 

 

 

1

TB1: Mua sắm thiết bị y tế năm 2015 Bệnh viện Đa khoa Bù Gia Mập

6.113.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 10/2015

Trọn gói

120 ngày

II

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

2

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu TB1

18.057.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Tháng 9/2015

Trọn gói

45 ngày

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An