Ban hành văn bản tạm thời hướng dẫn Luật Đầu tư 
(Chinhphu) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản tạm thời hướng dẫn Luật Đầu tư.
 
Ảnh minh họa
 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự phù hợp của văn bản tạm thời hướng dẫn Luật Đầu tư nêu trên và không trái với các văn bản pháp luật có liên quan.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư để trình Chính phủ.
 
Về việc rà soát danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 5073/VPCP-PL ngày 3/7/2015.
 
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015. Để hoạt động đầu tư không bị gián đoạn do phải chờ Nghị định hướng dẫn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản tạm thời hướng dẫn Luật Đầu tư.
 
 
 
Phan Hiển
Nguồn: chinhphu.vn
Người đăng: T.An