Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đến năm 2030 
 

Ngày 25 tháng 6 năm 2015 UBND tỉnh đã Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đến năm 2030. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 25/6/2015.

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An