Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 
 

Ngày 07 tháng 4 năm 2015 UBND tỉnh đã Phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 07/4/2015.

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An