Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
 

Ngày 23 tháng 3 năm 2015 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 23/3/2015

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An