Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đường quy hoạch số 30 thuộc dự án: Xây dựng hai tuyến phục vụ Công viên văn hóa tỉnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài 
 

Ngày 30 tháng 01 năm 2015 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đường quy hoạch số 30 thuộc dự án: Xây dựng hai tuyến phục vụ Công viên văn hóa tỉnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài . Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 30/01/2015

 


 

 

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An