MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

 

 
 TÊN DOANH NGHIỆP
                                                                                    MẪU 1
                                                       BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
                                                      (Dành cho những dự án trồng cao su, trồng rừng)
 
- Chủ đầu tư: ………………………………………………………………….
+ Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số:.....Do....Cấp...ngày:../.../.......
+Địa chỉ:....................; Điện thoại liên hệ:......................Email:............................
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
+ Họ và tên:...........................................................................................................
+ Địa chỉ thường trú: ....................; Điện thoại liên hệ:...................Email:..........
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư như sau:
1.     Tên dự án đầu tư:.......................................................................;
- Số Giấy chứng nhận đầu tư…………………..;  Ngày cấp………………….
2. Địa điểm thực hiện dự án:.......................................................................
3. Tổng diện tích đất được giao, cho thuê thực hiện dự án:...................ha.
a) Tổng diện tích đã trồng được:…………ha.
- Trong đó:
+ Diện tích cao su……………….ha; đã khai thác:……………….ha;
+ Diện tích trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ (nếu có)…………………ha
+ Diện tích chưa sử dụng (nếu có):………ha. Lý do chưa sử dụng……
b) Nguồn gốc đất thực hiện dự án: (Đánh dấu X vào ô trống).
+ Đất chuyển đổi từ rừng nghèo kiệt:    
+ Đất nhận chuyển nhượng:                           
+ Đất tái canh trồng mới:                      
c) Hình thức sử dụng đất:
+ Được nhà nước giao đất:                    
+ Được nhà nước cho thuê đất:             
4. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: ............................................đồng.
Trong đó:
- Vốn tự có:.................................................đồng.
- Vốn vay/huy động:.......................đồng.
5. Số tiền thực tế đã bỏ ra để thực hiện dự án:………………….đồng.
Trong đó:
- Vốn tự có:.....................................đồng.
- Vốn vay/huy động:.......................đồng.
6. Tiến độ thực hiện dự án:
a) Dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động chính thức:……………………
 (Ghi rõ ngày đi vào hoạt động chính thức)
b) Dự án đang triển khai, chưa hoàn thành: ……………………………..
(Nêu rõ dự án đã triển khai đạt bao nhiêu %).
c) Dự án chưa triển khai:……………….
(Ghi rõ lý do vì sao chưa triển khai)
7. Tiến độ góp vốn:
- Tình hình thực hiện góp vốn để thực hiện dự án của chủ sở hữu và các thành viên cụ thể như sau:
STT
Tên Thành viên
Giá trị vốn góp (đồng)
Số vốn đã góp (đồng)
Tỷ lệ vốn đã góp
Ghi chú
1
Nguyễn Văn A
 
 
....%
Đã góp…
...
...
 
 
....%
 
8. Kiến nghị:
Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án (nếu có):
9. Chủ đầu tư cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung báo cáo./.
 
                                                                                                            ..................., ngày.....tháng.......năm 201..
                                                                                                               Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp
                                                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)  
 
TÊN DOANH NGHIỆP
                                                                    
 
                                                                            MẪU 2
                                             BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 
 
- Chủ đầu tư: ………………………………………………………………….
+ Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số:.....Do....Cấp...ngày:../.../.......
+Địa chỉ:....................; Điện thoại liên hệ:......................Email:............................
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
+ Họ và tên:...........................................................................................................
+ Địa chỉ thường trú: ....................; Điện thoại liên hệ:...................Email:..........
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư như sau:
2.     Tên dự án đầu tư:.......................................................................;
- Số Giấy chứng nhận đầu tư…………………..; Ngày cấp………………….
2. Địa điểm thực hiện dự án:.......................................................................
3. Tổng diện tích đất được giao, cho thuê thực hiện dự án:................... m2.
a) Tổng diện tích đã sử dụng:………… m2.
Trong đó:
+ Diện tích nhà xưởng:………………. ……………………m2;
+ Diện tích sân bãi, các hạng mục khác:………………. ….m2;
b) Hình thức sử dụng đất:
+ Được nhà nước giao đất:                    
+ Được nhà nước cho thuê đất:             
4. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: ...................đồng.
Trong đó:
- Vốn tự có:.................................................đồng.
- Vốn vay/huy động:.......................đồng.
5. Số tiền thực tế đã bỏ ra để thực hiện dự án:………đồng.
Trong đó:
- Vốn tự có:.....................................đồng.
- Vốn vay/huy động:.......................đồng. 
6. Tiến độ thực hiện dự án:
a) Dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động chính thức:……
 (Ghi rõ ngày đi vào hoạt động chính thức)
b) Dự án đang triển khai, chưa hoàn thành: ………………
(Nêu rõ dự án đã triển khai đạt bao nhiêu %).
c) Dự án chưa triển khai:……………….
(Ghi rõ lý do vì sao chưa triển khai)
7. Tiến độ góp vốn:
- Tình hình thực hiện góp vốn để thực hiện dự án của chủ sở hữu và các thành viên cụ thể như sau:
STT
Tên Thành viên
Giá trị vốn góp (đồng)
Số vốn đã góp (đồng)
Tỷ lệ vốn đã góp
Ghi chú
1
Nguyễn Văn A
 
 
....%
Đã góp…
...
...
 
 
....%
 
8. Kiến nghị:
Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án (nếu có):
9. Chủ đầu tư cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung báo cáo./.
 
                                                                                                            ..................., ngày.....tháng.......năm 2012
                                                                                                            Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp
                                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)  
   
 
 
 
TÊN DOANH NGHIỆP
 
                                              BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 
Chủ đầu tư:..; Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số:.....Do....Cấp...ngày:../.../.....
- Địa chỉ:....................; Điện thoại liên hệ:......................Email:.......................
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
+ Họ và tên:...........; Sinh năm...... CMND số........; Ngày cấp...../...../....; Nơi cấp......
+ Địa chỉ thường trú: ....................; Điện thoại liên hệ:...................Email:...............
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư như sau:
1. Tên dự án đầu tư:.........................
2. Địa điểm thực hiện dự án:.......................
3. Tổng diện tích đất thực hiện dự án:......................ha.
- Nguồn gốc đất thực hiện dự án: (Đánh dấu X vào ô trống).
+ Thuê từ đất công của Nhà nước:
+ Thỏa thuận đền bù với người dân, sau đó thuê lại của nhà nước:
+ Đất của chủ đầu tư (một trong các thành viên công ty) dùng thực hiện dự án:
+ Diện tích đất đả sử dụng:
4. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: ......đồng.
Số tiền thực tế đã bỏ ra để thực hiện dự án.
Trong đó:
- Vốn góp để thực hiện dự án:.....................đồng.
- Vốn khác (vay/huy động) :.......................đồng.
5. Tiến độ thực hiện dự án:
Dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động chính thức
 
Dự án đang triển khai, chưa hoàn thành. (Nêu rõ dự án đã triển khai được các hạng mục nào, đạt bao nhiêu %).
 
Dự án chưa triển khai:
 
6. Tiến độ góp vốn:
- Tình hình thực hiện góp vốn để thực hiện dự án của chủ sở hữu và các thành viên    cụ thể như sau:
STT
Tên Thành viên
Giá trị vốn góp (đồng)
Số vốn đã góp (đồng)
Tỷ lệ vốn đã góp
Ghi chú
1
Nguyễn Văn A
 
 
....%
Đã góp…
...
...
 
 
....%
 
7. Kiến nghị:
Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án (nếu có):
 
                                                                                                        ..................., ngày.....tháng.......năm 2012
                                                                                                           Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp
                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)